Bhaktamber Stotra Aacharya Mantung - विद्यासागर संत

 जय जिनेन्द्र 

आइये आचार्य श्री मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्तामर स्त्रोत्र का पाठ पढ़ कर जीवन की समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें :

भक्तामर-प्रणत-मौलि-मणि-प्रभाणा
मुद्योतकं दलित-पाप-तमो-वितानम्।
सम्यक् प्रणम्य जिन-पाद-युगं युगादा
वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम् ||1||

यः संस्तुतः सकल-वाड्मय-तत्त्व- बोधा-
दुद् भूत-बुद्धि-पटुभिः सुर-लोक-नाथै: |
स्तोत्रैर्जगत् त्रितय-चित्त-हरै रुदारै:
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ||2||

बुद्धया विनापि विबुधार्चित-पाद-पीठ
स्तोतुं समुद्यत-मतिर्विगत-त्रपोऽहम् |
बालं विहाय जल-संस्थित मिन्दु-बिम्ब-
मन्यः क: इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ||3||

वक्तुं गुणान गुण-समुद्र ! शशांक कान्तान्
कस्ते क्षमः सुर-गुरु-प्रतिमोऽपि बुद्धया |
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्र-चक्रं
को वा तरी तुमल मम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ||4||

सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशान्मुनीश !
कर्तुं स्तवं विगत-शक्ति रपि प्रवृत्तः |
प्रीत्यात्म-वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रं
नाभ्येति किं निज-शिशोः परिपाल नार्थम् ||5||

अल्प-श्रुतं श्रुतवतां परिहास-धाम
त्वद् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति
तच्चाम्र-चारु-कलिका-निकरैक-हेतुः ||6||

त्वत्संस्तवेन भव-सन्तति-सन्नि बद्धं
पापं क्षणात्क्षय मुपैति शरीर भाजाम् |
आक्रान्त-लोकमलि-नीलमशेष माशु
सूर्यांशु-भिन्न मिव शार्वर मन्धकारम् ||7||

मत्त्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद
मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात् |
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु
मुक्ता-फल द्युति मुपैति ननूद-बिन्दुः ||8||

आस्तां तव स्तवन मस्त-समस्त-दोषं
त्वत्सड्क थाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति |
दूरे सहस्र-किरणः कुरुते प्रभैव
पदमाकरेषु जलजानि विकास भाञ्जि ||9||

नात्यद् भुतं भुवन-भूषण भूतनाथ
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त मभिष्टु वन्तः |
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ||10||

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः |
पीत्वा पयः शशिकर-द्युति-दुग्ध-सिन्धो:
क्षारं जलं जल-निधेरसितुं कः इच्छेत् ||11||

यैःशान्त-राग-रुचिभिः परमाणुभिस्त्व्म
निर्मापितस्त्रि भुवनैक-ललाम-भूत |
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां
यत्ते समानमपरं न हि रुपमस्ति |12 ।

वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि
निःशेष-निर्जित-जगत्त्रितयोपमानम् |
बिम्बं कलंक-मलिनं क्व निशाकरस्य
यद्वासरे भवति पाण्डु-पलाशकल्पम् |13|

सम्पूर्ण-मण्डल-शशांक-कला-कलाप
शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंगघयन्ति |
ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर-नाथमेकं
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् |14|

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि-
र्नीतं मनागपि मनो न विकार-मार्गम् |
कल्पान्त-काल-मरुता चलिताचलेन
किं मन्दराद्रि-शिखरं चलितं कदाचित् |15|

निर्धूम-वर्तिरपवर्जित-तैल-पूरः
कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी-करोषि |
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः |16|

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु-गम्यः
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति |
नाम्भोधरोदर निरुद्ध-महा-प्रभावः
सूर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्द्र! लोके |17|

नित्योदयं दलित-मोह-महान्धकारं
गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदानाम् |
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति
विद्योतयज्जगदपूर्व-शशांक-बिम्बम् |18|

किं शर्वरीषु शशिनाऽह्रि विवस्वता वा
युष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तमःसु नाथ |
निष्पन्न-शालि-वन-शालिनि जीव-लोके
कार्यं कियज्जलधरैर्जल-भार-नम्रैः |19|

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु |
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं
नैवं तु काच-शकले किरणाकुलेऽपि |20|

मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा
दृष्टेषु येषु ह्रदयं त्वयि तोषमेति |
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः
कश्चिन्मनो हरित नाथ!भवान्तरेऽपि |21|

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता |
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र-रश्मिं
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् |22|

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस
मादित्य-वर्णममलं तमसः पुरस्तात् |
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं
नान्यः शिव: शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः |23|

त्वामव्ययं विभुमचिन्त्य मसंख्यामाद्यं
ब्रह्माणमीश्वर मनन्तमनगंकेतुम् |
योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं
ज्ञानस्वरुपममलं प्रवदन्ति सन्तः |24|

बुद्घस्त्वमेव विबुधार्चित-बुध्दि-बोधात
त्त्वं शकंरोऽसि भुवन-त्रय-शकंरत्वात् |
धातासि धीर! शिव-मार्ग-विधेर्विधानात्
व्यक्तं त्वमेव भगवन्तुरुषोत्तमोऽसि |25|

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ!
तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय |
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय
तुभ्यं नमो जिन! भवोदधि-शोषणाय |26|

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै
स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश |
दोषैरुपात्तविविधाशश्रय-जात-गर्वैः
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि |27|

उच्चैरशोक-तरु-संश्रितमुन्मयूख
माभाति रुपममलं भवतो नितान्तम् |
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त-तमो-वितानं
बिम्बं रवेरिव पयोधर-पार्श्ववर्ति |28|

सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-विचित्रे
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् |
बिम्बं वियद् विलसदंशुलता-वितानं
तुगोंदयाद्रिशिरसीव सहस्र-रश्मेः |29|

कुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शोभं
विभ्राजते तव वपुः कलधोत-कान्तम् |
उद्यच्छशांक-शुचि-निर्झर-वारि-धार
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शांतकोम्भम् |30|

छत्र-त्रयं तव विभाति शशांक-कान्त
मुच्चैः स्थितं स्थगित-भानु-कर-प्रतापम् |
मुक्ता-फल-प्रकर-जाल-विवृद्घशोभं
प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् |31|

गम्भीर-तार-रव-पूरित-दिग्विभाग
स्त्रैलोक्य-लोक-शुभ-सगंमभूतिदक्षः |
सद्धर्मराज जय-घोषण-घोषकः सन्
खे दुन्दुभिर्ध्वनती ते यशसः प्रवादी |32|

मन्दार-सुन्दर-नमेरु-सुपारिजात-सन्तानकादि-कुसुमोत्कर-वृष्टिरुद्धा |
गन्धोद-बिन्दु-शुभ-मन्द-मरुत्प्रपाता
दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा |33|

शुम्भत्प्रभा-वलय-भूरि-विभा विभोस्ते
लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति |
प्रोद्यद्दिवाकर-निरन्तर-भूरि-संख्या
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम-सौम्याम् |34|

स्वर्गापवर्ग-गम-मार्ग-विमार्गणेष्टः
सद्धर्म-तत्व-कथनैक-पटुस्त्रिलोक्याः |
दिव्यःध्वनिर्भवति ते विशदार्थ-सर्व
भाषा-स्वभाव-परिणाम-गुणैःप्रायोज्यः |35|

उन्निद्र-हेम-नव-पंकज-पुञ्ज-कान्ती
पर्युल्लसन्नख-मयूख-शिखाभिरामौ |
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र! धत्तः
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति |36|

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र
धर्मोपदेशन-विधौ-न तथा परस्य |
यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा
तादृक्कुतो ग्रह-गणस्य विकाशिनोऽपि |37|

शच्योतन्मदाविल-विलोल-कपोल-मूल
मत्त-भ्रमद्-भ्रमर-नाद-विवृद्ध-कोपम् |
एरावता भमिभमुद्धत मापतन्तं
दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् |38|

भिन्नेभ-कुम्भ-गलदुज्ज्वल-शोणिताक्त
मुक्ता-फल-प्रकर-भूषित-भूमि-भागः |
बद्ध-क्रमः क्रम-गतं हरिणाधिऽपोपि
नाक्रामति क्रम-युगाचल-संश्रितं ते |39|

कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-वह्रि-कल्पं
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वमुत्स्फुलिगंम् |
विश्व जिघित्सुमिव संमुखमापतन्तं
त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेषम् |40|

रक्तेक्षणं समद-कोकिल-कण्ठ-नीलं
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् |
आक्रामति क्रम-युगेण निरस्त-शखं
स्त्वन्नाम-नाग-दमनी ह्रदि यस्य पुंसः |41|

वल्गत्तुरंग-गज-गर्जित-भीमनाद-
माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् |
उद्यद्दिवाकर-मयूख-शिखापविद्धं
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति |42|

कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शोणित-वारिवाह
वेगावतार – तरणातुर – योध – भीमे |
युद्धे जयं विजित-दुर्जय-जेय-पक्षास्
त्वत्पाद-पंकज-वनाश्रयिणो लभन्ते |43|

अम्भोनिधौक्षुभित-भीषण-नक्र-चक्र
पाठीन-पीठ-भय-दोल्वण-वाडवाग्नौ |
रंगतरंग-शिखर-स्थित-यान-पात्रास्
त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति |44|

उद् भूत-भीषण-जलोदर-भार-भुग्नाः
शोच्यां दशामुपगताश्च्युत-जीविताशाः |
त्वत्पाद-पंकज-रजोऽमृत-दिग्ध-देहा
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज-तुल्यरुपाः |45|

आपाद-कण्ठमुरु-श्रंखल-वेष्टितांगा
गाढं बृहन्निगड-कोटि-निधृष्ट-जंगघाः |
त्वन्नाम-मन्त्रमनिशं मनुजाःस्मरन्तः
सद्यः स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति |46|

मत्तद्विपेन्द्र-म्रगराज-दवानलाहि-
संग्राम वारिधि-महोदर-बन्धनोत्थम् |
तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते |47|

स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां
भक्त्या मया रुचिर-वर्ण-विचित्र-पुष्पाम् |
धत्ते जनो य इह कण्ठ-गतामजस्रं
तं ‘मानतुंगमवशा’ समुपैति लक्ष्मीः |48|

इति श्री मानतुंग आचार्य विरचित भक्तामर स्तोत्र समाप्तम ।।


Download Android App Download iOS App